Met zorg gemaakt

PRIVACY STATEMENT

https://www.swien.nl Over ons privacybeleid


swien geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend
gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze
dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u
en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw
gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de
website en de daarop ontsloten dienstverlening van swien.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/02/2019, met
het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle
voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en
met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden
kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en
welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte
persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u
contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de
contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij
deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor
wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware
www.swien.nl is ontwikkeld met software van
WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij
gedeeld. www.swien.nl heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische)
ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een
ander doel. www.argeweb.nl is op basis van de overeenkomst die wij met
hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te
nemen. www.swien.nl maakt gebruik van cookies om technische informatie
te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden
geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Webhosting
www.swien.nl: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van
www.argeweb.nl. www.swien.nl verwerkt persoonsgegevens namens ons en
gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen
persoonsgegevens. www.swien.nl heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik
van uw persoonsgegevens te voorkomen. www.swien.nl is op grond van de
overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
www.argeweb.nl Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van
de diensten van www.argeweb.nl. Deze partij heeft passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie
van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. www.argeweb.nl heeft geen
toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer
vertrouwelijk.

Payment processors
Mollie Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze
webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt
uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw
bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken
om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde
waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens
zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is
toegestaan. Beoordelingen
WebwinkelKeur Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur.
Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om
een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens
met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen.
WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In
sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een
toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om
een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met
WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te
nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht
voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te
schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van
uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de
dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. Verzenden en

logistiek
PostNL Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw
pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van
PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL
delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers
inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking. Facturatie en boekhouden
excel : Voor het bijhouden van onze administratie en
boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SWIEN. Wij delen
uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw
bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van
verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en
opgeslagen. www.swien.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw
gegevens vertrouwelijk behandelen. www.swien.nl gebruikt uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend
ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.
Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens
met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw
verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u
hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden
gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding
gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of

wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens Gegevens die automatisch worden
verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw
IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende
gevallen kan swien op grond van een wettelijke verplichting worden
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of
strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn
wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de
mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat
wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze
diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij
dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang
de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen
toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding
van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als
betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die
door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In
beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van
uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het
geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per
post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij
houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval
van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle
afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare
gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen
tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken. Inzagerecht U heeft altijd het recht om de
gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met
die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt
dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie
van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens
onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze
gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht U heeft altijd het recht
om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een
verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op
beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die
wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen
aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30
dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens
tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. Recht op
overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij
(laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een
verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden
zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk
geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten U heeft in voorkomende gevallen het
recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
of in opdracht van swien. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de
gegevensverwerking staken in afwachting
van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij
afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u
ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft
bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele
besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw
gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u
van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze
contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van
derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op
deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het
nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u
daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
swien Mousten 4 5688 JB 5688 JB Oirschot Nederland T (062) 032-4982 E
info@swien.nl Contactpersoon voor privacyzaken Josien Kiewiet